Dansk Varmblods Strategiplan - kom med jeres input

Dansk Varmblod`s udkast til ny strategiplan er klar.


d. 24-01-2016 - 15:21

 

Har I  kommentarer og/eller ideer til strategiplanen, så kom endelig med dem. Små som store modtages med glæde.

 

I er velkommen til at tage fat i Henning Urup eller i kan maile dem til Annethe Winther via aniwi@eg.dk - det er vigtigt, at vi får så mange  kommentarer/ønsker og ideer, så vi ved hvad der rører sig ude blandt medlemmerne.

I skal jo huske på, at mange af jer ser vi jo ikke så ofte. Vink

 

Se strategiplanen herunder, download den HER eller øverst på siden under NYHEDER

 

 

Version januar 2016

 

 

strategi for 

Dansk Varmblod

2015 - 2020


 

 

Indholdsfortegnelse

 

1. Vision. 3

2. Mission

3. Værdier i Dansk Varmblod. 3

4. Målsætning. 4 

5. Strategi 2015 – 20205

5.1 Markedsføring. 5

5.2 Medlemspleje. 5

5.3 Kommunikation. 5

5.4 Avl af heste i Dansk Varmblod

5.7 Ung i Dansk Varmblod

 6. Hvad skal der ske - handling. 7

6.1 Markedsføring. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

6.2 Medlemspleje. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

6.3 Kommunikation. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

6.4 Avl af heste i Dansk Varmblod. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

6.5 Ung i Dansk Varmblod. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

 


Dansk Varmblod

2015 - 2020

1. Vision 

Dansk Varmblod vil være det foretrukne avlsforbund for medlemmer, der avler rideheste i Danmark. Dansk Varmblod vil også faciliere medlemmer, der bor i udlandet og avler rideheste.

 

2. Mission

Dansk Varmblod fremmer en rationel og systematisk avl af varmblodsheste, der er velegnede til ridesport ved at udbrede kendskabet til og stimulere interessen for avl af danske varmblodsheste.

Dansk Varmblod foretager selektion af hopper og hingste på højt fagligt niveau samt iværksætter egnede foranstaltninger med henblik på markedsføring og afsætning af danske varmblodsheste.

 

3. Værdier i Dansk Varmblod 

Dansk Varmblod arbejder efter nedenstående værdier i ledelsen af forbundet og i relation til medlemmernes interesser både internt og eksternt.

 

Høj faglig kvalitet
Kronen og bølgen er et kvalitetsmærke. Dansk Varmblod tilbyder sine avlere uddannelsesmuligheder på alle niveauer. Bedømmelser i Dansk Varmblod foregår med en faglig høj professionel tilgang.  

Åbenhed og medindflydelse
Dansk Varmblod er en demokratisk lydhør organisation, hvor det er meget synligt, hvordan man får medindflydelse. Der er en stor åbenhed i organisationen, og alle organisatoriske processer er tilgængelige for alle medlemmer.
 

Troværdighed og loyalitet
I Dansk Varmblod har vi tillid til hinanden. Vi er ærlige og loyale mod de beslutninger, der tages og mod de demokratiske muligheder som Dansk Varmblods love og regler giver mulighed for. Vi er kendte for at være troværdige i organisationen også over for de eksterne interessenter, som vi er i kontakt med. 

Ambitiøs og visionær
I Dansk Varmblod er vi visionære og målrettede. Vi er forandringsparate, således at vi altid er på forkant med den omverden, vi befinder os i.

Samhørighed
I Dansk Varmblod siger vi ”os” og ikke ”de”. Vi har et sammenhold via det sociale netværk, som findes hos medlemmerne af Dansk Varmblod.
 

Respekt
I Dansk Varmblod har vi respekt for hinanden som mennesker. Vi har respekt for de beslutninger, der tages.

 

4. Målsætning 

4.1 Indledning
Dansk Varmblod fik sin første egentlige strategiplan i 2009. Forud for tilblivelsen af denne strategiplan blev der afholdt møder i alle regioner, hvor medlemmerne havde lejlighed til at komme med forslag til hvilke emner, strategiplanen skulle indeholde.

I forbindelse med Dansk Varmblods repræsentantskabsmøde i 2014 blev der gennemført en workshop. Ved denne workshop kom der en række emner op som deltagerne ønskede større fokus på i fremtiden. Disse emner vil blandt andet danne grundlag for nærværende strategi 2015-2020

4.2 Formål og mål
Formålet med at have en strategi for Dansk Varmblods virke er til dels at få udarbejdet en plan for de kommende 5 år, men også at skabe en fælles forståelse for og holdning til de tiltag, vi foretager i forbundet med udgangspunkt i de udfordringer, som Forbundet har i 2015 og de næste år.

Målet med strategien er, at den skal være med til at fremtidssikre Dansk Varmblod på en enkel og effektiv måde således, at avlsforbundet fortsat er synligt på verdenskortet. Strategien skal ligeledes være med til at skabe større engagement hos medlemmer, organisationsvalgte mv. gennem det fællesskab, som de strategiske tiltag giver mulighed for. Endvidere skal de ressourcer, som findes i organisationen bruges optimalt, og der skal ekstra fokus på hvilke ressourcer, som kan hentes uden for organisationen for at styrke Dansk Varmblod.

Strategien skal også være med til at udfordre værdierne i relation til organisationen – det skal være tydeligt at ’ord følger handling’.

Endelig skal værdierne understøtte de udfordringer, som kommer til at ligge i de strategiske tiltag.

Der er forventning om, at strategien får en målbar positiv virkning på medlemmernes tilfredshed og på Dansk Varmblods synlighed i og uden for Danmark.

 

 

5. Strategi 2015 - 2020

5.1 Markedsføring 

Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan. Det skal være tydeligt for medlemmer, hvordan markedsføringen foregår og i det omfang det kan lade sig gøre skal der sættes fuldt fokus på afsætningen af medlemmernes heste til alle typer af kunder.

Dansk Varmblod skal være meget opmærksom på, hvem deres kunder er ved fx at segmentere dem og på baggrund af det udføre målrettet markedsføring.

Delmål: Der skal i løbet af 2016 ses på, hvilke segmenter vi ser som potentielle. Der arbejdes fx tæt sammen om DV-hingstekåring og DV-auktioner og der opbygges et fælles grundlag for hvilken markedsføring, der foretages.

Samlet målsætning: At øge omsætningen af Dansk Varmblodsheste og dermed øge medlemmernes tilfredshed og lyst til at avle. Antallet af fødte føl skal stige med 25% inden 2020.

 

5.2 Medlemspleje 

Der er i dag en for stor gennemstrømning af medlemmer. På grund af krisen og den generelle afmatning i produktionen af rideheste er antallet af medlemmer i Dansk Varmblod faldet drastisk de senere år. Mange medlemmer har ytret ønske om at kunne være medlem af Dansk Varmblod gennem forskellige former for medlemskab. Det er fx et ønske at kunne være passivt medlem.

Der skal være et tættere samarbejde med interessenterne, som er hoppeejere, hingsteejere og regionsvalgte medlemmer mv. omkring, hvad vi kan tilbyde og, hvad vi forventer af Forbundets medlemmer.

Delmål: Der skal udarbejdes en analyse i første halvår af 2015 over, hvilke muligheder der kan være for medlemskab af Dansk Varmblod ud over dem, der er gældende i dag. Er allerede sat i udvalg.

Samlet målsætning: Det skal være attraktivt at være medlem af Dansk Varmblod. Medlemmer skal have lyst til at være aktive og loyale over for Forbundet, hvilket stiller store krav til Forbundet. Disse krav skal Forbundet kunne indfri i største udstrækning, således at medlemmerne har stor tilfredshed med deres medlemskab af Forbundet. Endvidere er det et mål, at der i strategiperioden rekrutteres mindst 100 nye medlemmer om året samt at priserne på vore ydelser falder eller i det mindste holdes på nuværende niveau.

 

5.3 Kommunikation 

Dansk Varmblod skal være meget bevidst om sin kommunikation til medlemmer og andre interessenter. Der skal derfor udarbejdes en kommunikationsplan, som involverer medlemsblad, hjemmeside og den mere brede kommunikation ud af Forbundet, herunder også i forbindelse med salgs- og udstillingsarrangementer.

Der skal stort fokus på de budskaber, som Dansk Varmblod gerne vil have ud til medlemmer og andre interessenter. Det er naturligt at alle udvalg og HB tager del i og ansvar for at den kommunikation, der sendes ud er koordineret.

Delmål: Der skal udarbejdes en oversigt over de kanaler/medier, som Dansk Varmblod kan anvende i sin kommunikation i løbet af 2015.

Samlet målsætning: Ved at være bevidste om Dansk Varmblods kommunikation, vil Forbundet opnå en større og bedre synlighed og kunne leve op til den overordnede målsætning om at være på ’verdenskortet’. En koordineret kommunikation vil gøre at potentielle misforståelse kan undgås samt, at de budskaber Forbundet gerne vil have ud, rammer de rigtige målgrupper.

 

5.4 Avl af heste i Dansk Varmblod

Dansk Varmblod har en avlsplan, som omfatter en strategi for hvor avlen skal bevæge sig hen og hvordan. I 2004 blev avlen af Dansk Varmblodsheste opdelt i henholdsvis dressur og spring. Bedømmelse og selektering af avlsdyrene i Dansk Varmblod foretages overordnet af en valgt avlsledelse. Det er i dag den samme avlsledelse, som udvælger avlsdyrene i både dressur og spring.

Dansk Varmblod klarer sig fortrinligt på de internationale ranglister og er særlig langt fremme på dressursiden og bevæger sig i den rigtige retning på springsiden.

Tiden er derfor nu til, at der tænkes på at udpege to avlsledelser med hver sin disciplin, en avlsledelse med ansvaret for spring og en avlsledelse med ansvaret for dressur.

 

Delmål: Dansk Varmblod vil være et førende avlsforbund i verden. Det kræver dommere, som er fuldt fokuseret på især spring og dressur disciplinerne. I forbindelse med et kommende generationsskifte i den nuværende avlsledelse vil det derfor være naturligt at arbejde med en disciplinopdeling af avlsledelsen.

Fra 2016 arbejdes der mod at dommerne skal være mere fagligt funderet inden for de respektive discipliner og i 2017 skal der være etableret en organisation i Dansk Varmblods avlsdel, hvor der er er to disciplinopdelte avlsledelser.

Samlet målsætning: Dansk Varmblod skal have fuldt fokus på avlen af begge discipliner. Medlemmer som avler en af de to discipliner skal føle, at deres heste selekteres af specialister, der har fingeren på pulsen i avl og ridning inden for den respektive disciplin.

Den øgede fokus skal gøre at Dansk Varmblod kan leve endnu mere op til sit slogan ’Top og Europe’.

 

5.5 Ung i Dansk Varmblod

Dansk Varmblods fremtid ligger hos de unge. I dag har Dansk Varmblod har allerede en velfungerende Ung i DV – afdeling. Der kunne godt være flere medlemmer og der kunne godt være en bedre integration i Forbundet.

Delmål: Der skal i løbet af foråret 2015 etableres en DV-rideklub og en plan for, hvordan der rekrutteres medlemmer til klubben. DV-Rideklub skal markedsføres massivt i 2016.

Samlet målsætning: Dansk Varmblod skal sikre at have et højt fagligt niveau og dygtige medlemmer i fremtiden. Endvidere skal der flere medlemmer i Forbundet, som også kan rekrutteres her igennem.

 

6. Hvad skal der ske - handling 

Det har været særdeles værdifuldt at få input på workshoppen ved Dansk Varmblods repræsentantskabsmøde i 2014. I løbet af foråret 2015 er der udfærdiget et udkast, som HB har kommenteret på. Det endelige udkast blev udarbejdet i forbindelse med et 12-12 møde i HB, som afholdtes i juni. Herefter vil udkastet komme til høring i på stormødet i november 2015. Under stor hensyntagen til de input, der må komme fra høringen på stormødet, samt de prioriteter som Hovedbestyrelsen har, vil den endelige strategi kunne være færdig inden repræsentantskabsmødet 2016.

 

6.1 Markedsføring

Mål

Handling

Tidspunkt

Omsætningen af Dansk Varmblodsheste skal øges

I dag er der 4 auktioner, hvor Dansk Varmblod sælger heste: Forårsauktion, Elitefølauktion, Auktion syd og Auktion nord.

Der skal i 2016 analyseres på hvilke segmenter, som kan være potentielle købere af Dansk Varmblodsheste. Dette resultat skal sammenholdes med den viden vi har om købere på auktionerne.

Der skal på baggrund af analysen udarbejdes en markedsføringsplan for salg af Dansk Varmblodsheste, nationalt og internationalt.

 

 

 

 

 

Resultat af analyse 2016

Antallet af føl skal stige med 25% inden 2020

Med udgangspunkt i antal fødte føl i 2015 sigtes der mod at der fødes 25% flere føl i 2020.

Evaluering i 2018 og 2020

 

6.2 Medlemspleje

Mål

Handling

Tidspunkt

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Kommunikation

Mål

Handling

Tidspunkt

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Avl af heste i Dansk Varmblod

Mål

Handling

Tidspunkt

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Ung i Dansk Varmblod

Mål

Handling

Tidspunkt